Sunday

 • Mehrunisa V Lub U


  12:00 am - 12:59 am
 • Mehrunisa V Lub U


  1:00 am - 1:29 am
 • Meri Maa (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Song Montage


  7:30 am - 7:59 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Hona Tha Pyar


  9:00 am - 10:00 am
 • Hona Tha Pyar


  10:00 am - 10:59 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Meri Maa (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • SHE


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Miss Fire


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Sada Sukhi Raho


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Meri Maa


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Meri Maa


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Monday

 • Wrong No


  12:00 am - 12:59 am
 • Wrong No


  1:00 am - 1:29 am
 • Wrong No


  1:30 am - 1:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Song Montage


  7:30 am - 7:59 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Main Bhi Tha Tiger


  9:00 am - 9:59 am
 • Main Bhi Tha Tiger


  10:00 am - 10:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Meri Maa (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • SHE


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Miss Fire


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Sada Sukhi Raho


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Meri Maa


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Meri Maa


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Tuesday

 • Pari


  12:00 am - 12:59 am
 • Pari


  1:00 am - 1:29 am
 • Meri Maa (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Song Montage


  7:30 am - 7:59 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Chhappar Phaar Kay


  9:00 am - 9:59 am
 • Chhappar Phaar Kay


  10:00 am - 10:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Meri Maa (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • SHE


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Miss Fire


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Sada Sukhi Raho


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Meri Maa


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Meri Maa


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Wednesday

 • Armaan


  12:00 am - 12:59 am
 • Armaan


  1:00 am - 1:29 am
 • Meri Maa (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Song Montage


  7:30 am - 7:59 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Chhappar Phaar Kay


  9:00 am - 9:59 am
 • Sitara Jehan Ki Betiyan


  10:00 am - 10:29 am
 • Sitara Jehan Ki Betiyan


  10:30 am - 11:26 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Meri Maa (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • SHE


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Miss Fire


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Sada Sukhi Raho


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Meri Maa


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Meri Maa


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Thursday

 • Load Wedding


  12:00 am - 12:59 am
 • Load Wedding


  1:00 am - 1:29 am
 • Meri Maa (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Song Montage


  7:30 am - 7:59 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Dolly Ki Aagaye Baraat


  9:00 am - 9:59 am
 • Dolly Ki Aagaye Baraat


  10:00 am - 10:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Meri Maa (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • SHE


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Miss Fire


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Sada Sukhi Raho


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Meri Maa


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Meri Maa


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Friday

 • Siyaah


  12:00 am - 12:59 am
 • Siyaah


  1:00 am - 1:29 am
 • Meri Maa (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Kay Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Song Montage


  7:30 am - 7:59 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Shilai Maseen


  9:00 am - 9:59 am
 • Shilai Maseen


  10:00 am - 10:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Meri Maa (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • SHE


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Miss Fire


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Sada Sukhi Raho


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Meri Maa


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Meri Maa


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Saturday

 • Devar Bhabhi


  12:00 am - 12:59 am
 • Devar Bhabhi


  1:00 am - 1:29 am
 • Meri Maa (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Kay Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Song Montage


  7:30 am - 7:59 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Aitebaar


  9:00 am - 9:59 am
 • Aitebaar


  10:00 am - 10:29 am
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Meri Maa (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • SHE


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Miss Fire


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Sada Sukhi Raho


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Meri Maa


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Meri Maa


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm
158 Comments Leave a comment

Leave a Reply
Cancel reply