Sunday

 • Kundali Bhagya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Ghar Aik Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Ghar Aik Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • CID


  10:00 am - 10:59 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • CID


  2:00 pm - 2:59 pm
 • CID


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Monday

 • Kundali Bhagya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Ghar Aik Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Ghar Aik Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  10:00 am - 10:29 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  1:30 pm - 2:29 pm
 • CID


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Knorr Boriyat Buster Season 2


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Bari Bahu


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Kumkum Baghya


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Tuesday

 • Kundali Bhagya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Ghar Aik Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Ghar Aik Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  10:00 am - 10:29 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  1:30 pm - 2:29 pm
 • CID


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Bari Bahu


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Kumkum Baghya


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Wednesday

 • Kundali Bhagya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Ghar Aik Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Ghar Aik Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  10:00 am - 10:29 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  1:30 pm - 2:29 pm
 • CID


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Bari Bahu


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Bari Bahu


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Kumkum Bhagya


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Bhagya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Safr e Mashhad (Documentry)


  11:00 pm - 11:59 pm

Thursday

 • Zikr e Abbas Alamdar (Majlis)


  12:00 am - 12:59 am
 • Al Areen (Documentry)


  1:00 am - 1:29 am
 • Safr e Karbala (Documentry)


  2:00 am - 2:59 am
 • Kalam e Hussain +Tehtul Lafz Pir Naseer uddin Naseer+Noha


  3:00 am - 3:29 am
 • Dastan e Karbala + Nohy


  3:30 am - 4:29 am
 • Tehtul lafz Ahsan Zeeldar + Kalam e Hussain + Noha


  4:30 am - 4:59 am
 • Safr e Najaf (Documentry)


  5:00 am - 5:59 am
 • Dars e Karbala


  6:00 am - 6:59 am
 • Safr e Mashhad (Documentry)


  7:00 am - 7:59 am
 • Kalam e Hussain + Tehtul Lafz - Ahsan Zeeldar + Noha


  8:00 am - 8:29 am
 • Iman Aur Azmaish


  8:30 am - 8:59 am
 • Iman Aur Azmaish


  9:00 am - 9:59 am
 • Iman Aur Azmaish


  10:00 am - 10:29 am
 • Nohy


  10:30 am - 10:59 am
 • Dastan e Karbala + Nohy


  11:00 am - 11:29 am
 • Dars e Karbala


  11:30 am - 12:29 pm
 • Tehtul lafz Ahsan Zeeldar + Kalam e Hussain + Noha


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Al Areen (Documentry)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Nohy


  1:30 pm - 1:59 pm
 • Safr e Najaf (Documentry)


  2:00 pm - 2:59 pm
 • Safr e Karbala (Documentry)


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Safr e Sham


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Dastan e Karbala + Nohy


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Kalam e Hussain +Tehtul Lafz Pir Naseer uddin Naseer


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Dars e Karbala


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Iman Aur Azmaish


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Iman Aur Azmaish


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Shah e Karbala Majlis


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Majlis e Shab e Ashoor


  9:30 pm - 9:59 pm
 • Zikr e Abbas Alamdar (Majlis)


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Safr e Najaf (Documentry)


  11:00 pm - 11:59 pm

Friday

 • Zikr e Shehzada Qasim (Majlis)


  12:00 am - 12:59 am
 • Nohy


  1:00 am - 1:29 am
 • Soz o Qalam


  1:30 am - 1:59 am
 • Safr e Sham


  2:00 am - 2:59 am
 • Safr e Najaf (Documentry)


  3:00 am - 3:59 am
 • Al Areen (Documentry)


  4:00 am - 4:29 am
 • Nohy


  4:30 am - 4:59 am
 • Safr e Mashhad (Documentry)


  5:00 am - 5:59 am
 • Nohy


  6:00 am - 6:29 am
 • Kalam e Hussain +Tehtul Lafz Pir Naseer uddin Naseer


  6:30 am - 6:59 am
 • Safr e Najaf (Documentry)


  7:00 am - 7:59 am
 • Iman Aur Azmaish


  8:00 am - 8:59 am
 • Iman Aur Azmaish


  9:00 am - 9:59 am
 • Nohy


  10:00 am - 10:29 am
 • Nohy+ tehtul Lafz Ahsan Zeeldar


  10:30 am - 10:59 am
 • Dastan e Karbala + Nohy+ Kalam e Hussain


  11:00 am - 11:29 am
 • Soz o Qalam


  11:30 am - 11:59 am
 • Noha Izzat Lakhnawi + Nohy


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Al Areen (Documentry)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Dars e Karbala


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Safr e Sham


  2:00 pm - 2:59 pm
 • Safr e Mashhad (Documentry)


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Safr e Najaf (Documentry)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Tehtul lafzt Talat Hussain + Nohy+ Kalam hussain + Tehtul laft Pir Naseer uddin Naseer


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Iman Aur Azmaish


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Iman Aur Azmaish


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Iman Aur Azmaish


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Shah e Karbala Majlis


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Majlis Allama Rasheed turabi-Sajda


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Majlis Sham e Ghareeban


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Majlis Sham e Ghareeban + Salam Aakhir


  9:30 pm - 9:59 pm
 • Kalaam e Hussain + Dastan e Karbala + Noha


  10:00 pm - 10:29 pm
 • Tehtullafz (Talat Hussain) + Kalam Hussain + Noha Izzat Lakhnawi


  10:30 pm - 10:59 pm
 • Safr e Karbala (Documentry)


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Safr e Sham


  11:30 pm - 11:59 pm

Saturday

 • Iman Aur Azmaish


  12:00 am - 12:59 am
 • Iman Aur Azmaish


  1:00 am - 1:59 am
 • Iman Aur Azmaish


  2:00 am - 2:59 am
 • Iman Aur Azmaish


  3:00 am - 3:29 am
 • Soz o Qalam + Nohy


  3:30 am - 3:59 am
 • Safr e Najaf (Documentry)


  4:00 am - 4:59 am
 • Safr e Mashhad (Documentry)


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • CID


  10:00 am - 10:59 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • CID


  2:00 pm - 2:59 pm
 • CID


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  5:30 pm - 6:29 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm
144 Comments Leave a comment

Leave a Reply
Cancel reply