Sunday

 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  1:30 am - 1:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  3:00 am - 3:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye (Rpt)


  4:30 am - 5:29 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  5:30 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  9:00 am - 9:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  10:00 am - 10:59 am
 • Dolly Darling (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Kurlus Osman (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  2:00 pm - 2:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Nadaniyan


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Dolly Darling


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Mera Sultan


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Shahrukh Ki Saaliyan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kurulus Osman


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Kurulus Osman


  10:00 pm - 10:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  10:30 pm - 10:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  11:00 pm - 11:59 pm

Monday

 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  1:30 am - 1:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  4:00 am - 4:29 am
 • Quran Sab Ke Liye


  4:30 am - 5:29 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  5:30 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Raaz-e-Ulfat (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Raaz-e-Ulfat (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  9:00 am - 9:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  10:00 am - 10:59 am
 • Dolly Darling (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Nadaaniyaan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Kurlus Osman (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  2:00 pm - 2:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  3:00 pm - 3:30 pm
 • Nadaaniyaan


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Raaz-e-Ulfat (Rpt)


  5:30 pm - 6:29 pm
 • Dolly Darling


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Mera Sultan


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Shahrukh Ki Saaliyan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kurulus Osman


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Kurulus Osman


  10:00 pm - 10:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  10:30 pm - 10:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  11:00 pm - 11:59 pm

Tuesday

 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  1:30 am - 1:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  4:00 am - 4:29 am
 • Quran Sab Ke Liye


  4:30 am - 5:29 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  5:30 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  9:00 am - 9:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  10:00 am - 10:59 am
 • Dolly Darling (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Nadaaniyaan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Kurlus Osman (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  2:00 pm - 2:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Nadaaniyaan


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Dolly Darling


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Mera Sultan


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Shahrukh Ki Saaliyan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kurulus Osman


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Kurulus Osman


  10:00 pm - 10:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  10:30 pm - 10:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  11:00 pm - 11:59 pm

Wednesday

 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  1:30 am - 1:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  4:00 am - 4:29 am
 • Quran Sab Ke Liye


  4:30 am - 5:29 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  5:30 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  9:00 am - 9:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  10:00 am - 10:59 am
 • Dolly Darling (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Nadaaniyaan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Kurlus Osman (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  2:00 pm - 2:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Nadaaniyaan


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Dolly Darling


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Mera Sultan


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Shahrukh Ki Saaliyan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kurulus Osman


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Kurulus Osman


  10:00 pm - 10:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  10:30 pm - 10:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  11:00 pm - 11:59 pm

Thursday

 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  1:30 am - 1:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  4:00 am - 4:29 am
 • Quran Sab Ke Liye


  4:30 am - 5:29 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  5:30 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  9:00 am - 9:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  10:00 am - 10:59 am
 • Dolly Darling (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Nadaaniyaan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Kurlus Osman (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  2:00 pm - 2:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Nadaaniyaan


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Dolly Darling


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Mera Sultan


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Shahrukh Ki Saaliyan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kurulus Osman


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Kurulus Osman


  10:00 pm - 10:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  10:30 pm - 10:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  11:00 pm - 11:59 pm

Friday

 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  1:30 am - 1:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  4:00 am - 4:29 am
 • Quran Sab Ke Liye


  4:30 am - 5:29 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  5:30 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  9:00 am - 9:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  10:00 am - 10:59 am
 • Dolly Darling (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Kurlus Osman (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  2:00 pm - 2:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Nadaniyan


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Dolly Darling


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Mera Sultan


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Shahrukh Ki Saaliyan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kurulus Osman


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Kurulus Osman


  10:00 pm - 10:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  10:30 pm - 10:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  11:00 pm - 11:59 pm

Saturday

 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  1:30 am - 1:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Ghar Titli Ka Par (Rpt)


  4:00 am - 4:29 am
 • Quran Sab Ke Liye


  4:30 am - 5:29 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  5:30 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:29 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Ay Dil Tu Bata (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  9:00 am - 9:59 am
 • Ghar Titli Ka Par


  10:00 am - 10:59 am
 • Dolly Darling (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Nadaniyan (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Kurlus Osman (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  2:00 pm - 2:59 pm
 • Bharosa Pyaar Tera (Rpt)


  3:00 pm - 3:29 pm
 • Nadaniyan


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Kurlus Osman (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Raaz-e-Ulfat (Rpt)


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Raaz-e-Ulfat (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Dolly Darling


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Mera Sultan


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Shahrukh Ki Saaliyan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kurulus Osman


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Kurulus Osman


  10:00 pm - 10:29 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  10:30 pm - 10:59 pm
 • Ay Dil Tu Bata


  11:00 pm - 11:59 pm
177 Comments Leave a comment

Leave a Reply
Cancel reply