Sunday

 • Malika-e-Aliya (Rpt)


  12:00 am - 1:59 am
 • Kiran (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  4:00 am - 4:59 am
 • Kiran (Rpt)


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 7:29 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Naagin (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Malika-e-Aliya


  9:00 am - 10:59 am
 • Kiran (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Naagin (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Razia Sultan (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Ek Villain - Movie


  4:00 pm - 6:59 pm
 • Kiran


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Razia Sultan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Zee Cine Awards - 2013


  10:00 pm - 11:59 pm

Monday

 • Singham Returns - Movie


  12:00 am - 12:59 am
 • Malika-e-Aliya (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Kiran (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Adhoori Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  4:00 am - 4:59 am
 • Naagin (Rpt)


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 7:29 am
 • Adhoori Maa (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Malika-e-Aliya


  9:00 am - 10:59 am
 • Kiran (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Razia Sultan (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Naagin (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Meri Maa


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Yeh Kahan Aa Gaye Hum


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Naagin


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kumkum Bhagya


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Adhoori Maa


  10:00 pm - 10:59 pm
 • CID


  11:00 pm - 11:59 pm

Tuesday

 • Malika-e-Aliya (Rpt)


  12:00 am - 1:59 am
 • Naagin (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Adhoori Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  4:00 am - 4:59 am
 • Naagin (Rpt)


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 7:29 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Adhoori Maa (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Malika-e-Aliya


  9:00 am - 10:59 am
 • Naagin (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Adhoori Maa (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Adhoori Maa (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Naagin (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Meri Maa


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Yeh Kahan Aa Gaye Hum


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Naagin


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kumkum Bhagya


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Adhoori Maa


  10:00 pm - 10:59 pm
 • CID


  11:00 pm - 11:59 pm

Wednesday

 • Malika-e-Aliya (Rpt)


  12:00 am - 1:59 am
 • Naagin (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Adhoori Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  4:00 am - 4:59 am
 • Naagin (Rpt)


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 7:29 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Adhoori Maa (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Malika-e-Aliya


  9:00 am - 10:59 am
 • Naagin (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Adhoori Maa (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Adhoori Maa (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Naagin (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Meri Maa


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Yeh Kahan Aa Gaye Hum


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Naagin


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kumkum Bhagya


  9:00 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Naagin (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Thursday

 • Malika-e-Aliya (Rpt)


  12:00 am - 1:59 am
 • Naagin (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 7:29 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Malika-e-Aliya


  9:00 am - 10:59 am
 • Naagin (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Kiran (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Naagin (Rpt)


  4:00 pm - 5:59 pm
 • Meri Maa


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Yeh Kahan Aa Gaye Hum


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Naagin


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Kumkum Bhagya


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Naagin (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Friday

 • Malika-e-Aliya (Rpt)


  12:00 am - 1:59 am
 • Naagin (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  4:00 am - 4:59 am
 • Naagin (Rpt)


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 7:29 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Naagin (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Malika-e-Aliya


  9:00 am - 10:59 am
 • Naagin (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Kiran (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Razia Sultan (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Naagin (Rpt)


  4:00 pm - 5:59 pm
 • Meri Maa


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Kiran


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Razia Sultan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani


  9:00 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Naagin (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Saturday

 • Malika-e-Aliya (Rpt)


  12:00 am - 1:59 am
 • Kiran (Rpt)


  2:00 am - 2:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  3:00 am - 3:59 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  4:00 am - 4:59 am
 • Naagin (Rpt)


  5:00 am - 5:59 am
 • Meri Maa (Rpt)


  6:00 am - 7:29 am
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  7:30 am - 7:59 am
 • Naagin (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Malika-e-Aliya


  9:00 am - 10:59 am
 • Kiran (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Naagin (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Razia Sultan (Rpt)


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Sada Sukhi Raho (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Naagin (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Meri Maa


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Sada Sukhi Raho


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Kiran


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Razia Sultan


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani


  9:00 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Naagin (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm
138 Comments Leave a comment

Leave a Comment