Sunday

 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Miss Fire (Rpt)


  2:00 am - 2:29 am
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  2:30 am - 3:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  9:00 am - 9:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  10:00 am - 10:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  10:30 am - 10:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Yeh Kaisi Mohabbat Hai


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • Naagin


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Naagin


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Jalebiyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Monday

 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Miss Fire (Rpt)


  2:00 am - 2:29 am
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  2:30 am - 3:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  9:00 am - 9:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  10:00 am - 10:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  10:30 am - 10:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Yeh Kaisi Mohabbat Hai


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • Naagin


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Naagin


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Jalebiyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Tuesday

 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Miss Fire (Rpt)


  2:00 am - 2:29 am
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  2:30 am - 3:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  9:00 am - 9:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  10:00 am - 10:29 am
 • SHE (Rpt)


  10:30 am - 10:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Yeh Kaisi Mohabbat Hai


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • Naagin


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Naagin


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Jalebiyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Wednesday

 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Miss Fire (Rpt)


  2:00 am - 2:29 am
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  2:30 am - 3:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  9:00 am - 9:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  10:00 am - 10:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  10:30 am - 10:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Yeh Kaisi Mohabbat Hai


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • Naagin


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Naagin


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Jalebiyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Thursday

 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Miss Fire (Rpt)


  2:00 am - 2:29 am
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  2:30 am - 3:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  9:00 am - 9:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  10:00 am - 10:29 am
 • SHE (Rpt)


  10:30 am - 10:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Yeh Kaisi Mohabbat Hai


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • Naagin


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Naagin


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Jalebiyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Friday

 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Miss Fire (Rpt)


  2:00 am - 2:29 am
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  2:30 am - 3:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  9:00 am - 9:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  10:00 am - 10:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  10:30 am - 10:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Yeh Kaisi Mohabbat Hai


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • Naagin


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Naagin


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • SHE


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Miss Fire


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Nadaaniyan


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Jalebiyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm

Saturday

 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Miss Fire (Rpt)


  2:00 am - 2:29 am
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  2:30 am - 3:29 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  3:30 am - 4:29 am
 • Allah Kay Khoobsurat Naam


  4:30 am - 4:59 am
 • Quran Sab Ke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • Nadaaniyan (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  9:00 am - 9:59 am
 • Maikay Ko Dedo Sandes


  10:00 am - 10:29 am
 • SHE (Rpt)


  10:30 am - 10:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  11:00 am - 11:59 am
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  12:00 pm - 12:59 pm
 • Yeh Kaisi Mohabbat Hai


  1:00 pm - 1:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  2:00 pm - 2:29 pm
 • Naagin


  2:30 pm - 2:59 pm
 • Naagin


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera (Rpt)


  4:00 pm - 4:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  7:00 pm - 7:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  8:00 pm - 8:59 pm
 • Bharosa Pyar Tera


  9:00 pm - 9:59 pm
 • Hari Hari Chooriyan


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Nadaaniyan (Rpt)


  11:00 pm - 11:29 pm
 • Jalebiyan (Rpt)


  11:30 pm - 11:59 pm
166 Comments Leave a comment

Leave a Reply
Cancel reply