Sunday

 • Kundali Bhagya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Sila Aur Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Sila Aur Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • CID


  10:00 am - 10:59 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • CID


  2:00 pm - 2:59 pm
 • CID


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:30 pm - 5:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  6:00 pm - 6:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Monday

 • Kundali Bhagya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Sila Aur Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Sila Aur Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  10:00 am - 10:29 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  1:30 pm - 2:29 pm
 • CID


  2:30 pm - 3:29 pm
 • KNORR BORIYAT BUSTER (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Bari Bahu


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Kumkum Baghya


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Tuesday

 • Kundali Bhagya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Sila Aur Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Sila Aur Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  7:00 am - 7:59 am
 • Coke Studio Season 11 (Rpt)


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  10:00 am - 10:29 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  1:30 pm - 2:29 pm
 • CID


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Bari Bahu


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Kumkum Baghya


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Wednesday

 • Kundali Bhagya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Sila Aur Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Sila Aur Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  10:00 am - 10:29 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  1:30 pm - 2:29 pm
 • CID


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Bari Bahu


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Bari Bahu


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Kumkum Bhagya


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Bhagya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Thursday

 • Kundali Baghya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Sila Aur Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Sila Aur Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  10:00 am - 10:29 am
 • Kundali Baghya (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  1:30 pm - 2:29 pm
 • CID


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Bari Bahu


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Kumkum Baghya


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Friday

 • Kundali Baghya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Sila Aur Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Sila Aur Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  10:00 am - 10:29 am
 • Kundali Baghya (Rpt)


  10:30 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  1:30 pm - 2:29 pm
 • CID


  2:30 pm - 3:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  3:30 pm - 3:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  5:00 pm - 5:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  6:00 pm - 6:59 pm
 • Bari Bahu (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Bari Bahu


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Kumkum Baghya


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Baghya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm

Saturday

 • Kundali Baghya (Rpt)


  12:00 am - 12:59 am
 • Sila Aur Jannat (Rpt)


  1:00 am - 1:59 am
 • Sila Aur Jannat


  2:00 am - 2:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  3:00 am - 3:59 am
 • Bechari Mehrunnisa


  4:00 am - 4:59 am
 • Quran Sabke Liye


  5:00 am - 5:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  6:00 am - 6:59 am
 • Bechari Mehrunnisa (Rpt)


  7:00 am - 7:59 am
 • CID


  8:00 am - 8:59 am
 • CID


  9:00 am - 9:59 am
 • CID


  10:00 am - 10:59 am
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  11:00 am - 11:29 am
 • Bari Bahu (Rpt)


  11:30 am - 11:59 am
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  12:00 pm - 12:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  12:30 pm - 12:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  1:00 pm - 1:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  1:30 pm - 1:59 pm
 • CID


  2:00 pm - 2:59 pm
 • CID


  3:00 pm - 3:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  4:00 pm - 4:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  4:30 pm - 4:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  5:00 pm - 5:29 pm
 • Kundali Bhagya (Rpt)


  5:30 pm - 6:29 pm
 • Knorr Boriyat Buster Season 2


  6:30 pm - 6:59 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


  7:00 pm - 7:29 pm
 • Ek Tha Raja Ek Thi Rani


  7:30 pm - 7:59 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


  8:00 pm - 8:29 pm
 • Jeet Gayi To Piya Morey


  8:30 pm - 8:59 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:00 pm - 9:29 pm
 • Kundali Baghya (Rpt)


  9:30 pm - 9:59 pm
 • CID


  10:00 pm - 10:59 pm
 • Kumkum Bhagya (Rpt)


  11:00 pm - 11:59 pm
144 Comments Leave a comment

Leave a Reply
Cancel reply