Sunday

  • Kundali Bhagya (Rpt)


    12:00 am - 12:59 am
  • Ghar Aik Jannat (Rpt)


    1:00 am - 1:59 am
  • Ghar Aik Jannat


    2:00 am - 2:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    3:00 am - 3:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    4:00 am - 4:59 am
  • Quran Sabke Liye


    5:00 am - 5:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    6:00 am - 6:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    7:00 am - 7:59 am
  • CID


    8:00 am - 8:59 am
  • CID


    9:00 am - 9:59 am
  • CID


    10:00 am - 10:59 am
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    11:00 am - 11:29 am
  • Bari Bahu (Rpt)


    11:30 am - 11:59 am
  • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


    12:00 pm - 12:29 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


    12:30 pm - 12:59 pm
  • Coke Studio Season 11 (Rpt)


    1:00 pm - 1:59 pm
  • CID


    2:30 pm - 2:59 pm
  • CID


    3:00 pm - 3:59 pm
  • CID


    4:00 pm - 4:29 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


    4:30 pm - 4:59 pm
  • Pepsi Battle of Bands


    5:00 pm - 5:59 pm
  • Pepsi Battle of Bands


    6:00 pm - 6:29 pm
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    6:30 pm - 6:59 pm
  • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


    7:00 pm - 7:29 pm
  • Ek Tha Raja Ek Thi Rani


    7:30 pm - 7:59 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


    8:00 pm - 8:29 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey


    8:30 pm - 8:59 pm
  • Kundali Baghya (Rpt)


    9:00 pm - 9:29 pm
  • Kundali Baghya


    9:30 pm - 9:59 pm
  • CID


    10:00 pm - 10:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    11:00 pm - 11:59 pm

Monday

  • Kundali Bhagya (Rpt)


    12:00 am - 12:59 am
  • Ghar Aik Jannat (Rpt)


    1:00 am - 1:59 am
  • Ghar Aik Jannat


    2:00 am - 2:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    3:00 am - 3:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    4:00 am - 4:59 am
  • Quran Sabke Liye


    5:00 am - 5:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    6:00 am - 6:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    7:00 am - 7:59 am
  • CID


    8:00 am - 8:59 am
  • CID


    9:00 am - 9:59 am
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    10:00 am - 10:29 am
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    10:30 am - 11:29 am
  • Bari Bahu (Rpt)


    11:30 am - 11:59 am
  • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


    12:00 pm - 12:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    1:00 pm - 1:29 pm
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    1:30 pm - 2:29 pm
  • CID


    2:30 pm - 3:29 pm
  • Pepsi Battle of Bands (Rpt)


    3:30 pm - 4:29 pm
  • Pepsi Battle of Bands (Rpt)


    4:30 pm - 4:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    5:00 pm - 5:59 pm
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    6:00 pm - 6:59 pm
  • Bari Bahu (Rpt)


    7:00 pm - 7:29 pm
  • Bari Bahu


    7:30 pm - 7:59 pm
  • Kumkum Baghya (Rpt)


    8:00 pm - 8:29 pm
  • Kumkum Baghya


    8:30 pm - 8:59 pm
  • Kundali Baghya (Rpt)


    9:00 pm - 9:29 pm
  • Kundali Baghya


    9:30 pm - 9:59 pm
  • CID


    10:00 pm - 10:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    11:00 pm - 11:59 pm

Tuesday

  • Kundali Bhagya (Rpt)


    12:00 am - 12:59 am
  • Ghar Aik Jannat (Rpt)


    1:00 am - 1:59 am
  • Ghar Aik Jannat


    2:00 am - 2:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    3:00 am - 3:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    4:00 am - 4:59 am
  • Quran Sabke Liye


    5:00 am - 5:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    6:00 am - 6:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    7:00 am - 7:59 am
  • Coke Studio Season 11 (Rpt)


    8:00 am - 8:59 am
  • CID


    9:00 am - 9:59 am
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    10:00 am - 10:29 am
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    10:30 am - 11:29 am
  • Bari Bahu (Rpt)


    11:30 am - 11:59 am
  • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


    12:00 pm - 12:29 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


    12:30 pm - 12:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    1:00 pm - 1:29 pm
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    1:30 pm - 2:29 pm
  • CID


    2:30 pm - 3:29 pm
  • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


    3:30 pm - 3:59 pm
  • Bari Bahu (Rpt)


    4:00 pm - 4:29 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


    4:30 pm - 4:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    5:00 pm - 5:59 pm
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    6:00 pm - 6:59 pm
  • Bari Bahu (Rpt)


    7:00 pm - 7:29 pm
  • Bari Bahu


    7:30 pm - 7:59 pm
  • Kumkum Baghya (Rpt)


    8:00 pm - 8:29 pm
  • Kumkum Baghya


    8:30 pm - 8:59 pm
  • Kundali Baghya (Rpt)


    9:00 pm - 9:29 pm
  • Kundali Baghya


    9:30 pm - 9:59 pm
  • CID


    10:00 pm - 10:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    11:00 pm - 11:59 pm

Wednesday

  • Kundali Bhagya (Rpt)


    12:00 am - 12:59 am
  • CID


    1:00 am - 1:59 am
  • Ghar Aik Jannat


    2:00 am - 2:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    3:00 am - 3:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    4:00 am - 4:59 am
  • Quran Sabke Liye


    5:00 am - 5:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    6:00 am - 6:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    7:00 am - 7:59 am
  • CID (Lagataar)


    8:00 am - 8:59 am
  • CID (Lagataar)


    9:00 am - 9:59 am
  • Tu Mera Chand (Telefilm)


    10:00 am - 10:59 am
  • Tu Mera Chand (Telefilm)


    11:00 am - 11:59 am
  • Kundali Baghya (Rpt)


    12:00 pm - 12:59 pm
  • Kundali Baghya (Rpt)


    1:00 pm - 1:59 pm
  • CID (Lagataar)


    2:30 pm - 2:59 pm
  • CID (Lagataar)


    3:00 pm - 3:59 pm
  • CID (Lagataar)


    4:00 pm - 4:29 pm
  • Tanu Weds Manu Returns - Movie


    4:30 pm - 4:59 pm
  • Tanu Weds Manu Returns - Movie


    5:00 pm - 5:59 pm
  • Tanu Weds Manu Returns - Movie


    6:00 pm - 6:59 pm
  • Tanu Weds Manu Returns - Movie


    7:00 pm - 7:29 pm
  • Bari Bahu


    7:30 pm - 7:59 pm
  • Kundali Baghya Mega Episode (Rpt)


    8:00 pm - 8:29 pm
  • Kundali Baghya Mega Episode (Rpt)


    8:30 pm - 8:59 pm
  • Kundali Baghya (Mega Episode)


    9:00 pm - 9:29 pm
  • Kundali Baghya (Mega Episode)


    9:30 pm - 9:59 pm
  • CID (Lagataar)


    10:00 pm - 10:59 pm
  • CID (Lagataar)


    11:00 pm - 11:59 pm

Thursday

  • Kundali Bhagya (Rpt)


    12:00 am - 12:59 am
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    1:00 am - 1:59 am
  • Ghar Aik Jannat


    2:00 am - 2:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    3:00 am - 3:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    4:00 am - 4:59 am
  • Quran Sabke Liye


    5:00 am - 5:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    6:00 am - 6:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    7:00 am - 7:59 am
  • CID (Lagataar)


    8:00 am - 8:59 am
  • CID (Lagataar)


    9:00 am - 9:59 am
  • Chhappar Phaar Kay (Telefilm)


    10:00 am - 10:59 am
  • Chhappar Phaar Kay (Telefilm)


    11:00 am - 11:59 am
  • Kundali Baghya (Mega Episode) Rpt


    12:00 pm - 12:59 pm
  • Kundali Baghya (Mega Episode) Rpt


    1:00 pm - 1:59 pm
  • CID (Lagataar)


    2:30 pm - 2:59 pm
  • CID (Lagataar)


    3:00 pm - 3:59 pm
  • CID (Lagataar)


    4:00 pm - 4:29 pm
  • Band Baaja Baaraat - Movie


    4:30 pm - 4:59 pm
  • Band Baaja Baaraat - Movie


    5:00 pm - 5:59 pm
  • Band Baaja Baaraat - Movie


    6:00 pm - 6:59 pm
  • Band Baaja Baaraat - Movie


    7:00 pm - 7:29 pm
  • Bari Bahu


    7:30 pm - 7:59 pm
  • CID (Mega Epsiode)


    8:00 pm - 8:29 pm
  • CID (Mega Epsiode)


    8:30 pm - 8:59 pm
  • CID (Mega Epsiode)


    9:00 pm - 9:29 pm
  • CID (Mega Epsiode)


    9:30 pm - 9:59 pm
  • CID (Lagataar)


    10:00 pm - 10:59 pm
  • CID (Lagataar)


    11:00 pm - 11:59 pm

Friday

  • Kumkum Baghya (Rpt)


    12:00 am - 12:59 am
  • Kumkum Baghya (Rpt)


    1:00 am - 1:59 am
  • Ghar Aik Jannat


    2:00 am - 2:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    3:00 am - 3:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi


    4:00 am - 4:59 am
  • Quran Sabke Liye


    5:00 am - 5:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    6:00 am - 6:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    7:00 am - 7:59 am
  • CID (Lagataar)


    8:00 am - 8:59 am
  • CID (Lagataar)


    9:00 am - 9:59 am
  • Shilai Maseen (Telefilm)


    10:00 am - 10:59 am
  • Shilai Maseen (Telefilm)


    11:00 am - 11:59 am
  • Kumkum Baghya (Rpt)


    12:00 pm - 12:59 pm
  • Kumkum Baghya (Rpt)


    1:00 pm - 1:59 pm
  • CID (Lagataar)


    2:30 pm - 2:59 pm
  • CID (Lagataar)


    3:00 pm - 3:59 pm
  • CID (Lagataar)


    4:00 pm - 4:29 pm
  • P.K - Movie


    4:30 pm - 4:59 pm
  • P.K - Movie


    5:00 pm - 5:59 pm
  • P.K - Movie


    6:00 pm - 6:59 pm
  • P.K - Movie


    7:00 pm - 7:29 pm
  • Bari Bahu


    7:30 pm - 7:59 pm
  • Kumkum Baghya Mega Episode (Rpt)


    8:00 pm - 8:59 pm
  • Kumkum Baghya (Mega Episode)


    9:00 pm - 9:59 pm
  • CID (Lagataar)


    10:00 pm - 10:59 pm
  • CID (Lagataar)


    11:00 pm - 11:59 pm

Saturday

  • Kundali Bhagya (Rpt)


    12:00 am - 12:59 am
  • Ghar Aik Jannat (Rpt)


    1:00 am - 1:59 am
  • Ghar Aik Jannat


    2:00 am - 2:59 am
  • Pepsi Battle of Bands (Rpt)


    3:00 am - 3:59 am
  • Pepsi Battle of Bands (Rpt)


    4:00 am - 4:59 am
  • Quran Sabke Liye


    5:00 am - 5:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    6:00 am - 6:59 am
  • Meri Saheli Meri Bhabhi (Rpt)


    7:00 am - 7:59 am
  • CID


    8:00 am - 8:59 am
  • CID


    9:00 am - 9:59 am
  • CID


    10:00 am - 10:59 am
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    11:00 am - 11:29 am
  • Bari Bahu (Rpt)


    11:30 am - 11:59 am
  • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


    12:00 pm - 12:29 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


    12:30 pm - 12:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    1:00 pm - 1:29 pm
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    1:30 pm - 2:29 pm
  • CID


    2:30 pm - 2:59 pm
  • CID


    3:00 pm - 3:59 pm
  • CID


    4:00 pm - 4:29 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


    4:30 pm - 4:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    5:00 pm - 5:59 pm
  • Kundali Bhagya (Rpt)


    6:00 pm - 6:59 pm
  • Ek Tha Raja Ek Thi Rani (Rpt)


    7:00 pm - 7:29 pm
  • Ek Tha Raja Ek Thi Rani


    7:30 pm - 7:59 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey (Rpt)


    8:00 pm - 8:29 pm
  • Jeet Gayi To Piya Morey


    8:30 pm - 8:59 pm
  • Kundali Baghya (Rpt)


    9:00 pm - 9:29 pm
  • Kundali Baghya


    9:30 pm - 9:59 pm
  • Coke Studio Season 11


    10:00 pm - 10:59 pm
  • Kumkum Bhagya (Rpt)


    11:00 pm - 11:59 pm
144 Comments Leave a comment

Leave a Reply
Cancel reply